Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Visual Studio

Microsoft Visual C# 2005. Krok po kroku Język: 1

8388440721

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor John Sharp
Liczba_stron 556
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-05-01
Poziom Dla początkujących
Praktyczny przewodnik po nowej wersji Visual C#
Krok po kroku poznaj podstawy języka Visual C# 2005. Dzięki temu praktycznemu podręcznikowi z ćwiczeniami nauczysz się tworzyć programy i komponenty w C#!

Dowiedz się, jak:
- Pracować w środowisku ­Microsoft ­Visual Studio® 2005
- Deklarować zmienne, wywoływać metody i tworzyć operatory
- Konstruować instrukcje wybiórczo lub wielokrotnie wykonujące kod
- Przechwytywać i obsługiwać wyjątki
- Deklarować klasy i obiekty, wykorzystując model obiektowy
- Pisać destruktory do czyszczenia niepotrzebnego kodu i zarządzać ­zasobami
- Tworzyć komponenty do wielokrotnego użytku, takie jak właściwości, indeksatory i zdarzenia
- Definiować typy i parametry dla klas ogólnych i uogólnionych
- Tworzyć interfejsy użytkownika z kontrolkami, posługując się Windows® Forms
- Uzyskiwać dostęp do źródeł danych za pomocą Microsoft ADO.NET
- Konstruować formularze sieci Web do wyświetlania dużych ilości danych
- Sprawdzać poprawność danych wprowadzonych przez użytkownika za pomocą kontrolek Microsoft ASP.NET
- Pisać, testować i udostępniać usługi sieci Web

O Autorze:
John Sharp jest głównym technologiem w Content Master, brytyjskiej firmie doradczej i opracowującej dokumentacje techniczne, która stanowi część CM Group Ltd. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z programowania w językach C#, J#, ASP.NET i Microsoft .NET. Jest autorem dwóch ­poprzednich wersji tej książki.

Podziękowania........... xi

Wstęp......................... xii

Konwencje i oznaczenia zastosowane w książce............. xiv

Informacje sieciowe....................... xiv

Aktualizacje technologiczne.......... xiv

Wymagania systemowe................. xv

Oprogramowanie w wersji prerelease........ xv

Instalowanie plików ćwiczeniowych i ich wykorzystanie............. xv

Pomoc do tej książki..................... xxii

Pytania i komentarze.................... xxii

Część I Wstęp do Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Studio 2005

           1. Wstęp do C#................ 3

Jak zacząć programowanie w środowisku Visual Studio 2005?...... 3

Pierwszy program..... 7

Stosowanie przestrzeni nazw......... 12

Tworzenie aplikacji Windows Forms.......... 14

Podsumowanie rozdziału 1............ 21

           2. Zmienne, operatory i wyrażenia...... 23

Instrukcje................. 23

Identyfikatory.......... 24

Słowa kluczowe...... 24

Zmienne.................. 25

Nazywanie zmiennych................ 25

Deklarowanie zmiennych............ 26

Typy proste............. 27

Wyświetlanie wartości typów prostych.. 28

Operatory arytmetyczne................. 32

Typy wartości, na których działają operatory......................... 32

Poznawanie operatorów arytmetycznych......................... 33

Kolejność działań....................... 36

Wykorzystanie łączności do wyznaczania wartości wyrażeń.... 37

Zwiększanie i zmniejszanie wartości zmiennych o jeden............ 37

Podsumowanie rozdziału 2............ 39

           3. Pisanie metod i wykorzystanie zasięgu..... 41

Deklarowanie metod....................... 41

Składnia deklarowania metod.... 42

Instrukcje return.. 43

Wywoływanie metod...................... 44

Składnia wywoływania metod... 45

Wykorzystanie zasięgu.................. 47

Definiowanie zasięgu lokalnego. 47

Definiowanie zasięgu klasy........ 47

Przeciążanie metod.................... 48

Pisanie metod......... 49

Podsumowanie rozdziału 3............ 56

           4. Instrukcje wyboru..... 57

Deklarowanie zmiennych logicznych......... 57

Operatory logiczne.. 58

Operatory równości i relacji........ 58

Warunkowe operatory logiczne.. 58

Priorytet i łączność operatorów. 59

Instrukcje if.............. 61

Składnia instrukcji if................... 61

Grupowanie instrukcji w bloki..... 61

Kaskadowe instrukcje if.............. 62

Instrukcje switch...... 66

Składnia instrukcji switch........... 66

Reguły pisania instrukcji switch. 67

Podsumowanie rozdziału 4............ 70

           5. Złożone operatory przypisania oraz instrukcje iteracji......... 71

Złożone operatory przypisania...... 71

Instrukcje while....... 72

Instrukcje for........... 76

Zasięg instrukcji for.................... 78

Instrukcje do............ 78

Podsumowanie rozdziału 5............ 86

           6. Zarządzanie błędami i wyjątkami.... 87

Jak sobie radzić z błędami?.......... 87

Kod sprawdzający i przechwytujący wyjątki.................................... 88

Obsługa wyjątku. 89

Nieobsługiwane wyjątki............. 89

Stosowanie wielu uchwytów catch.......... 90

Przechwytywanie wielu wyjątków........... 91

Włączanie i wyłączanie kontroli przepełnienia dla arytmetyki liczb całkowitych       94

Instrukcja checked....................... 95

Sprawdzanie wyrażeń................. 96

Zgłaszanie wyjątków...................... 97

Blok finally............. 102

Podsumowanie rozdziału 6.......... 103

Część II........... Pogłębianie znajomości języka C#

           7. Tworzenie klas i obiektów oraz zarządzanie nimi........... 107

Podział na klasy... 107

Funkcje hermetyzacji.................... 108

Definiowanie i użycie klas............ 108

Sterowanie dostępnością.............. 109

Konstruktory.......... 110

Przeciążanie konstruktorów...... 111

Metody i dane statyczne............... 118

Tworzenie wspólnego pola....... 119

Tworzenie pola statycznego za pomocą słowa kluczowego const 120

Podsumowanie rozdziału 7.......... 123

           8. Wartości i referencje..................... 125

Kopiowanie zmiennych int i klas.. 125

Posługiwanie się parametrami ref i out... 130

Tworzenie parametrów ref......... 131

Tworzenie parametrów out........ 131

Jak wygląda pamięć komputera?.. 133

Posługiwanie się stosem i stertą......... 134

Klasa System.Object...................... 135

Pakowanie............. 136

Rozpakowywanie.. 137

Podsumowanie rozdziału 8.......... 141

           9. Tworzenie typów skalarnych: wyliczenia i struktury............ 143

Wyliczenia............ 143

Deklarowanie typu wyliczeniowego...... 143

Posługiwanie się wyliczeniem. 144

Wybór wartości odpowiadających literałom wyliczeniowym.... 145

Wybór typu bazowego wyliczenia........ 145

Typy strukturalne.. 148

Deklarowanie typów strukturalnych...... 149

Różnice między strukturą i klasą......... 150

Deklarowanie zmiennych strukturalnych................... 152

Inicjacja struktury...................... 152

Kopiowanie zmiennych strukturalnych. 154

Podsumowanie rozdziału 9.......... 158

         10. Tablice i kolekcje... 159

Czym jest tablica? 159

Deklarowanie zmiennych tablicowych.. 159

Tworzenie egzemplarzy tablic.. 160

Inicjowanie zmiennych tablicowych..... 161

Dostęp do poszczególnych elementów tablicy................ 162

Iteracja tablicy... 162

Kopiowanie tablic...................... 163

Czym są klasy kolekcji?............... 165

Klasa ArrayList.. 166

Klasa Queue...... 167

Klasa Stack....... 168

Klasa Hashtable. 169

Klasa SortedList 170

Porównanie tablic i kolekcji...... 171

Zastosowanie klas kolekcji do gry w karty....................... 172

Podsumowanie rozdziału 10........ 176

         11. Tablice parametrów....................... 179

Argumenty tablicowe..................... 180

Deklarowanie tablic params...... 181

Posługiwanie się tablicami params object[ ]............... 183

Posługiwanie się tablicami params...... 184

Podsumowanie rozdziału 11........ 187

         12. Dziedziczenie......... 189

Na czym polega dziedziczenie?.. 189

Zastosowanie dziedziczenia........ 190

Klasy bazowe i pochodne......... 190

Wywoływanie konstruktorów klas bazowych............. 191

Przypisywanie klas................... 193

Metody new....... 194

Metody wirtualne....................... 195

Metody override. 197

Dostęp chroniony...................... 198

Tworzenie interfejsów................... 199

Składnia interfejsu................... 199

Ograniczenia interfejsu............. 200

Implementowanie interfejsu...... 200

Odwoływanie się do klasy poprzez jej interfejs.............. 202

Posługiwanie się wieloma interfejsami........................ 202

Klasy abstrakcyjne....................... 203

Klasy sealed.......... 205

Metody sealed.... 206

Rozszerzanie hierarchii dziedziczenia.... 206

Podsumowanie kombinacji słów kluczowych....................... 213

Podsumowanie rozdziału 12........ 213

         13. Sprzątanie pamięci i zarządzanie zasobami............. 215

Czas życia obiektu 215

Pisanie destruktorów................ 216

Dlaczego stosujemy sprzątanie pamięci?..................... 218

Jak przebiega sprzątanie pamięci?...... 219

Zalecenia.......... 219

Zarządzanie zasobami................. 220

Metody zwalniające zasoby..... 220

Zabezpieczone przed wyjątkami zwalnianie zasobów.............. 220

Instrukcja using. 221

Wywoływanie metody Dispose z destruktora.............. 223

Zabezpieczanie kodu przed wyjątkami.... 224

Podsumowanie rozdziału 13........ 226

Część III............... Tworzenie komponentów

         14. Dostęp do atrybutów za pomocą właściwości......... 231

Porównywanie pól i metod............ 231

Czym są właściwości?................. 233

Posługiwanie się właściwościami....... 235

Właściwości tylko do odczytu.. 235

Właściwości tylko do zapisu... 236

Dostępność właściwości.......... 236

Ograniczenia właściwości............ 237

Deklarowanie właściwości interfejsu....... 238

Wykorzystanie właściwości w aplikacjach Windows................ 240

Podsumowanie rozdziału 14........ 243

         15. Posługiwanie się indeksatorami... 245

Czym jest indeksator?.................. 245

Przykład bez indeksatorów...... 245

Ten sam przykład z indeksatorami...... 247

Akcesory indeksatora................ 249

Porównanie indeksatorów i tablic......... 249

Indeksatory w interfejsach............ 251

Wykorzystanie indeksatorów w aplikacjach Windows................... 252

Podsumowanie rozdziału 15........ 257

         16. Delegaty i zdarzenia...................... 259

Deklarowanie i zastosowanie delegata.... 259

Przykład zautomatyzowanej fabryki........ 260

Implementowanie oprogramowania fabryki bez delegata.......... 260

Implementowanie oprogramowania fabryki z wykorzystaniem delegata       261

Posługiwanie się delegatami....... 263

Anonimowe metody i delegaty...... 266

Tworzenie adaptera metod....... 266

Posługiwanie się metodą anonimową jako adapterem............. 267

Własności metod anonimowych.......... 267

Powiadamianie za pomocą zdarzeń......... 268

Deklarowanie zdarzenia........... 268

Odbieranie zdarzenia............... 269

Rezygnacja z odbierania zdarzenia..... 269

Wywoływanie zdarzenia.......... 269

Zdarzenia graficznego interfejsu użytkownika........... 270

Posługiwanie się zdarzeniami..... 272

Podsumowanie rozdziału 16........ 274

         17. Typy ogólne............. 277

Problem z obiektami..................... 277

Rozwiązanie – typy ogólne.......... 279

Typy ogólne a klasy uogólnione........... 281

Typy ogólne i ograniczenia...... 281

Tworzenie klas ogólnych.............. 282

Teoria drzew binarnych............ 282

Konstruowanie klasy drzewa binarnego za pomocą typów ogólnych 287

Tworzenie metod ogólnych........... 293

Definiowanie metody ogólnej budującej drzewo binarne........... 293

Podsumowanie rozdziału 17........ 295

         18. Wyliczanie kolekcji. 297

Wyliczanie elementów kolekcji.... 297

Samodzielne implementowanie numeratora...................... 298

Implementowanie interfejsu IEnumerable...................... 302

Implementowanie numeratora za pomocą iteratora.......... 304

Prosty iterator... 304

Definiowanie numeratora dla klasy Tree<T> za pomocą iteratora 306

Podsumowanie rozdziału 18........ 308

         19. Przeciążanie operatorów.............. 309

Operatory.............. 309

Ograniczenia operatorów.......... 310

Operatory przeciążone............. 310

Tworzenie operatorów symetrycznych. 312

Złożone operatory przypisania.... 314

Deklarowanie operatorów zwiększania i zmniejszania o jeden.... 314

Definiowanie par operatorów........ 316

Implementowanie operatora......... 317

Konwersja operatorów.................. 320

Konwersje wbudowane............. 320

Implementowanie operatorów konwersji zdefiniowanych
przez użytkownika
.................... 321

Tworzenie operatorów symetrycznych c.d...................... 322

Dodawanie operatora konwersji niejawnej....................... 322

Podsumowanie rozdziału 19........ 324

Część IV. Posługiwanie się aplikacjami Windows

         20. Aplikacje Windows Forms.............. 327

Tworzenie aplikacji....................... 327

Tworzenie aplikacji Windows Forms.... 328

Typowe właściwości formularzy Windows...................... 331

Zmiana właściwości za pomocą kodu. 333

Dodawanie kontrolek do formularza......... 334

Posługiwanie się kontrolkami Windows Forms.................. 334

Określanie wartości właściwości kontrolek..................... 336

Dynamiczna zmiana ustawienia właściwości............... 338

Programowanie interfejsu użytkownika 339

Publikowanie zdarzeń w aplikacjach Windows Forms........... 341

Przetwarzanie zdarzeń w formularzach Windows............ 342

Podsumowanie rozdziału 20........ 345

         21. Wykorzystanie menu i okien dialogowych................... 347

Układ menu.......... 347

Dodawanie menu i przetwarzanie zdarzeń menu........... 348

Tworzenie menu 348

Określanie właściwości elementu menu.................. 351

Inne właściwości elementów menu...... 353

Zdarzenia menu 354

Menu podręczne... 356

Tworzenie menu podręcznych.. 356

Posługiwanie się standardowymi oknami dialogowymi................ 361

Kontrolka SaveFileDialog........... 361

Posługiwanie się drukarką....... 363

Podsumowanie rozdziału 21........ 366

         22. Sprawdzanie poprawności danych.......... 369

Weryfikacja danych...................... 369

Właściwość CausesValidation... 370

Zdarzenia weryfikujące............. 370

Przykładowa aplikacja Customer Maintenance............. 371

Pierwsza próba weryfikacji danych...... 371

Zrób to dyskretnie..................... 374

Posługiwanie się kontrolką ErrorProvider....................... 376

Dodawanie paska stanu............ 379

Podsumowanie rozdziału 22........ 381

Część V. Zarządzanie danymi

         23. Wykorzystanie bazy danych.......... 385

Bazy danych ADO.NET................. 385

Baza danych Northwind Traders.......... 386

Tworzenie bazy danych............ 386

Uzyskiwanie dostępu do bazy danych. 387

Obiekty DataSet, DataTable i TableAdapter.................. 391

Wyświetlanie danych w aplikacji.......... 394

Posługiwanie się ADO.NET w kodzie....... 398

Podsumowanie rozdziału 23........ 405

         24. Wiązanie danych i klasy DataSet.. 407

Kontrolki Windows Forms i wiązanie danych................... 408

Definiowanie klasy DataSet i proste wiązanie danych............... 408

Złożone wiązanie danych........ 414

Aktualizacja bazy danych za pomocą obiektów DataSet................ 417

Zarządzanie połączeniami...... 417

Obsługa aktualizacji przeprowadzanych przez wielu użytkowników 418

Posługiwanie się obiektem DataSet i kontrolką DataGridView.... 419

Sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika w kontrolce DataGridView   422

Aktualizacja danych za pomocą obiektu DataSet........................ 425

Podsumowanie rozdziału 24........ 429

Część VI..... Budowanie aplikacji sieci Web

         25. Wprowadzenie do ASP.NET.......... 433

Internet jako infrastruktura............ 433

Żądania i odpowiedzi serwera sieci Web.................................. 434

Zarządzanie stanem................. 434

Wstęp do ASP.NET.................... 435

Tworzenie aplikacji sieci Web z wykorzystaniem ASP.NET.......... 437

Budowanie aplikacji ASP.NET... 437

Kontrolki serwerowe.................. 446

Tworzenie motywów i posługiwanie się nimi............................ 452

Definiowanie motywu................ 453

Stosowanie motywu.................. 453

Podsumowanie rozdziału 25........ 456

         26. Sprawdzanie poprawności danych w formularzach sieci Web... 457

Porównanie weryfikacji danych po stronie klienta i serwera......... 457

Weryfikacja przez serwer......... 458

Weryfikacja przez klienta......... 458

Implementowanie weryfikacji przez klienta................................ 459

Podsumowanie rozdziału 26........ 465

         27. Zabezpieczanie witryny i dostępu do danych za pomocą formularzy sieci Web       467

Zastosowanie kontrolki GridView w formularzach sieci Web......... 467

Zarządzanie bezpieczeństwem.... 468

Zabezpieczenia oparte na formularzach.................................... 468

Implementowanie zabezpieczeń opartych na formularzach...... 469

Zapytania danych. 475

Wyświetlanie informacji o klientach..... 475

Wyświetlanie danych na stronach........ 478

Optymalizowanie dostępu do danych... 480

Buforowanie danych w źródle danych.. 480

Edytowanie danych....................... 483

Usuwanie wierszy z kontrolki GridView 483

Aktualizacja wierszy w kontrolce GridView................................. 484

Podsumowanie rozdziału 27........ 485

         28. Tworzenie i wykorzystanie usług sieci Web................. 487

Czym jest usługa sieci Web?...... 487

Rola SOAP......... 488

Język opisu usług sieci Web... 489

Budowanie usługi sieci Web ProductService................................ 492

Tworzenie usługi sieci Web ProductService............................. 492

Obsługa złożonych danych..... 499

Usługi sieci Web, aplikacje klienckie i klasy pośredniczące........ 504

SOAP – komunikacja w trudny sposób. 504

SOAP – komunikacja w łatwy sposób.. 504

Korzystanie z usługi sieci Web ProductService....................... 505

Podsumowanie rozdziału 28........ 511

             . Indeks...................... 513

powrót
 
Produkty Podobne
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#
MVVM i XAML w Visual Studio 2015
Microsoft Visual Studio 2015 Unleashed, 3rd Edition
Visual Studio 2013. Tworzenie aplikacji desktopowych, mobilnych i internetowych
JavaScript i jQuery. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C#
Supplement to Inside the Microsoft Build Engine: Using MSBuild and Team Foundation Build, 2nd Edition
Więcej produktów